JAGs HMSK-policy

JAG skal levere BPA-tjenester som tilfredsstiller oppdragsgivers- og vedtakseieres krav. Det innebærer at oppdraget skal fullføres i henhold til kontrakt og til kvalitet tilpasset individuelt vedtak.

Vi jobber kontinuerlig for å tilrettelegge og levere BPA-tjenester for å løse vårt samfunnsoppdrag i henhold til krav fra relevante interessenter.

Vi har som mål å bli den foretrukne BPA-leverandøren innen vår bransje. 
Dette innebærer også å informere, motivere og påvirke vedtakseiere, ansatte, samarbeidspartnere, myndigheter og andre interessenter til å utøve stadig tydeligere bærekraftig atferd. 
Grunnlaget for vår bærekraft skal være forankret i FNs bærekraftsmål, spesielt

    3. God helse og livskvalitet

    8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

    10. Mindre ulikheter


Vi forplikter oss til å:

  • Kontinuerlig forbedre vårt ledelsessystem for kvalitet og miljø
  • Tilstrebe at vi kontinuerlig finner de beste løsningene for optimalisert drift og minimerer avvik ved tilsyn.
  • Sette velferd høyt og fremme livskvalitet for våre vedtakseiere
  • Påvirke utvikling av bransjen gjennom myndighetskontakt for å sikre BPA som et likestillingsverktøy
  • Ha realistiske og målbare HMSK-mål
  • Kjenne til våre miljøbelastninger, og kontinuerlig redusere forbruk og avtrykk 
  • Sikre at alt arbeid blir utført forsvarlig med hensyn til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom systematisk HMS-arbeid

JAG skal ha et sterkt fokus på de etiske og mellommenneskelige relasjoner ved vår virksomhet i tråd med JAGs kulturkode.