Hva er BPA?

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) er kjempet frem av funksjonshemmede selv og ble rettighetsfestet i Norge fra 1. januar 2015 for personer med langvarig assistansebehov. BPA er en måte å organisere tjenester på når du har et assistansebehov på grunn av en funksjonshemming. Personen med assistansebehov blir selv arbeidsleder for egne assistenter og tar ansvar for å styre egen BPA-ordning. Arbeidslederen bestemmer HVEM (velger egne assistenter), HVA (hvilke arbeidsoppgaver assistentene skal utføre), NÅR og HVOR assistansen skal skje.

BPA er et verktøy for funksjonshemmede som skal sikre likestilling, deltakelse, og frihet til å leve et liv på egne premisser.

Personer som trenger bistand i arbeidslederrollen har også en selvsagt rett til tjenester i form av BPA. For barn og personer med kognitive funksjonshemminger kan det være foreldre/verge eller andre nærpersoner som bistår i arbeidslederrollen.

BPA er rettighetsfestet etter visse kriterier, men alle som har et assistansebehov kan søke om BPA uavhengig om du oppfyller disse kriteriene. I saksbehandlingen i kommunen skal det legges stor vekt på hva du/din familie mener er den beste løsningen for å dekke ditt/deres behov.

Det er du eller din verge som søker om personlig assistanse. Kommunen du bor i saksbehandler, vurderer og fatter vedtak om BPA.

 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi hjelper deg videre!