Personvernerklæring

1. Innledning

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. JAG Assistanse er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler JAG kun de personopplysninger som er relevante og nødvendig for å oppnå vårt formål med å levere BPA-tjenester, samt for å oppfylle våre forpliktelser og lovpålagte krav.

JAG er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen. Selv om vår internettside ikke behandler personvernopplysninger, finner JAG det likevel hensiktsmessig at vår personvernerklæring fremgår på vår internettside. Denne personvernerklæringen beskriver derfor hva slags personopplysninger vi lagrer, og hvordan de behandles.

2. Personopplysninger JAG samler inn og behandler

All behandling av personopplysninger i JAG gjøres for å kunne levere og tilrettelegge BPA-tjenester til våre assistansemottakere. JAG er behandlingsansvarlig, og alle personopplysninger behandles i henhold til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

JAG behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Persondata som inngår i arbeidskontrakter, lønnsutbetalinger,

  sykdomsregistrering, pensjonsordninger, utviklingssamtaler etc.

 • Opplysninger knyttet til «kundekontakt» via telefon, e-post eller personlige

  møter. Med «kundekontakt» menes her kontakt med assistansemottakere,

  deres nærstående og den aktuelle oppdragsgiveren (kommunen).

 • I enkelte tilfeller vil JAG måtte behandle personopplysninger av særlig

  kategori (sensitive personopplysninger)
  o Helseopplysninger
  o Opplysninger om fagforeningsmedlemskap

3. Behandlingsgrunnlag

Det rettslige behandlingsgrunnlaget for JAGs behandling av personopplysninger er hjemlet i personvernforordningens (GDPR) artikkel 6 (1) (b) «nødvendig for å oppfylle avtale» og artikkel 6 (1) (c) «nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse».

Det rettslige behandlingsgrunnlaget for JAGs behandling av særlige kategorier av personopplysninger som nevnt over i punktlisten, er hjemlet i personvernforordningens (GDPR) artikkel 9 (2) (a) «gitt uttrykkelig samtykke» og artikkel 9 (2) (b) «nødvendig for å oppfylle arbeids-, trygde-, og sosialrettslige forpliktelser og rettigheter».

4. Hvordan bruker JAG personopplysningene

JAG bruker dine personopplysninger til enten å oppfylle en avtale med deg (trepartsavtale om levering av BPA-tjenester, arbeidsavtale etc.) eller for å administrere «kundeforholdet» med deg (for å kunne levere og tilrettelegge for dine BPA-tjenester).

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser, for eksempel regnskapsloven etc.

Dine personopplysninger blir kun lagret av JAG så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet og/eller lovpålagte forpliktelser. Det er derfor vanskelig å anslå hvor lenge dine personopplysninger vil bli lagret av JAG. Dette avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.

5. Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med personvernansvarlig i JAG på personvernansvarlig@jagassistanse.no.

5.1 Rett til innsyn i egne personopplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format i henhold til retten til dataportabilitet. Ta kontakt på e- postadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

5.2 Rett til endring av personopplysninger

Du har rett til å be oss endre, supplere eller rette opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

5.3 Rett til sletting av personopplysninger og trekk av samtykke

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Merk at JAG ikke plikter å slette informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser.

Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket.

5.4 Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du eventuelt ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

5.5 Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du eventuelt ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

5.6 Klage

JAG håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder personvernlovgivningen. Si da gjerne først ifra gjennom den kanalen du allerede har etablert med oss, eventuelt på e-postadressen ovenfor.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet. Du finner all nødvendig informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

6. Kontakt

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om bruk av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på e-post personvernansvarlig@jagassistanse.no.