Hjem
/
NYHETSARKIV
/
Høringsuttalelse fra Foreningen JAG i forbindelse med utvidelse av rettighetsbestemmelsen for bestemte personer over 67 år.
Nyhet

Foreningen JAG avgir med dette følgende høringsuttalelse om «utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år» Foreningen JAG er en ideell forening for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en er av kognitiv art. Foreningens mål er å arbeide for at personlig assistanse skal være en reell rettighet og at medlemmene […]

Alette Reinholdt
29. oktober 2019

Foreningen JAG avgir med dette følgende høringsuttalelse om «utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år»

Foreningen JAG er en ideell forening for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en er av kognitiv art.

Foreningens mål er å arbeide for at personlig assistanse skal være en reell rettighet og at medlemmene skal ha mulighet til et godt liv gjennom:

 Innledning

I Granavolderklæringen står at regjeringen vil: «Definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.»

Det står også at «BPA handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker.»

Dette er i helt samsvar med Foreningen JAGs målsetting.

Formålsparagrafen i helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 sier blant annet:

«Lovens formål er særlig å:

Formålsparagrafen gjelder uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell legning, etnisitet eller funksjonshemming. Det er ingen grunn til at retten til BPA skal opphøre ved fylte 67 år.

 Alder

Behovet for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre innbyggere i samme aldersgruppe endrer seg ikke fordi om man har bursdag. Ut fra et likestillingsperspektiv vil det være aldersdiskriminerende å ikke innvilge BPA til personer over 67 år..

Økonomi

PROBA gjennomførte på oppdrag fra helsedirektoratet en analyse av kostnader i 2014.

Her fremkommer det at Privat BPA har høyere brukerrettet tid enn alle andre tjenester det er sammenlignet med. Privat BPA er også rimeligere enn f.eks. hjemmehjelp, både når det gjelder reelle kostnader og ikke minst når det justeres for brukerrettet tid.  Det er ingen grunn til å tro at hovedfunnene er endret siden PROBA gjennomførte denne analysen.

Det er derfor ingen økonomisk grunn til at BPA ikke skal kunne innvilges også til nye personer over 67 år.

Personer med behov for medarbeidsledelse

De fleste av Foreningen JAGs medlemmer er personer som i større eller mindre grad er avhengig av hjelp til arbeidsledelsen. Levealderen for utviklingshemmede har også økt de siste årene. Behovet for trygge og forutsigbare tjenester er avgjørende for at disse personene

skal kunne leve gode liv og ha «mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker.» slik det står i Granavolderklæringen.

Følgeevalueringen fra Rokkansenteret viser at personer med kognitiv svikt er blant de gruppene hvor rettighetsfestingen fra 2015 har slått positivt ut: «Av positive trekk ved utviklingen i perioden vi har studert, sett fra et rettighetssynspunkt, er at det synes som flere yngre får tilgang til BPA og også flere med kognitiv svikt.» (vår utheving). Personer med kognitiv svikt er mer avhengig av den tryggheten som oppnås ved forutsigbarhet og å kunne forholde seg til få og kjente personer enn andre mennesker. Dette vil ut fra vår erfaring også bidra til mindre bruk av tvang og makt, jfr. kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

 Konklusjon

Ut fra et likestillingsperspektiv, formålsparagrafen i helse- og omsorgstjenesteloven, økonomisk analyse og Granavolderklæringen ser Foreningen JAG ikke noe grunnlag for å sette noen øvre aldersgrense for å ha rett til BPA.

Likestilling og selvbestemmelse kjenner ingen alder!

Foreningen JAG vil derfor på prinsipielt grunnlag gå inn for å utvide retten til BPA til alle personer uavhengig av alder og foreslår konkret at den øvre aldersgrensen på 67 år fjernes i sin helhet.

Dette vil være i samsvar med regjeringens likestillingsperspektiv i Granavolderklæringen.

Foreningen JAG støtter subsidiert forslaget fra departementet om å legge til følgende setning i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1d: «Retten omfatter også personer over 67 år som før fylte 67 år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter første punktum.»

Kongsberg 25.10.2019

Tor Arne Høidal (sign.)

Leder Foreningen JAG

 

Les også

Artikler

Emilys verden ble bedre med BPA.

Emily er elleve år, og som mange andre jenter på sin alder, er hun glad i musikk og dans, og hun elsker å bade. Likevel er ikke Emily som jenter flest. Hun ble nemlig født med...
Nyheter

Partiene svarer Foreningen JAG og JAG Assistanse om BPA.

Foreningen JAG og JAG Assistanse har invitert de politiske partiene til digitale samtaler om BPA for personer med intellektuell
Nyheter

Funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) inn i norsk lov nå!

Funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) inn i norsk lov nå! Signer